Θέσεις Δικηγόρων στα Παιδικά Χωριά SOS

Tα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας προκηρύσσουν τις ακόλουθες θέσεις για τους Ξενώνες φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μεταναστών/Προσφύγων: Ψυχολόγων (Κωδ.Ψ1), Κοινωνικών Λειτουργών (Κωδ.ΚΛ2), Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών ή Διερμηνέων (Αραβικών, Φαρσί, Ουρντού) (Κωδ.ΔΜ3), Φροντιστών (Κωδ.Φ4), Καθηγητών Ελληνικής γλώσσας (Κωδ.Ε5), Καθηγητών Αγγλικής γλώσσας (Κωδ.Α6), Καθηγητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κωδ.ΗΥ7), Υπευθύνων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κωδ.ΔΑ8), Δικηγόρων (Κωδ.Δ9).
Για τις θέσεις των Φροντιστών και Υπευθύνων Δημιουργικής απασχόλησης θα γίνονται δεκτά βιογραφικά πτυχιούχων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών καθώς και επαγγελμάτων υγείας, με την ανάλογη εξειδίκευση όπου απαιτείται. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται σε εμπειρία και γνώσεις που σχετίζονται με προσφυγικούς πληθυσμούς.

Σχόλια