Δικηγόροι για άσκηση στο Δήμο Ηλιούπολης

Ο Δήμος Ηλιούπολης καλεί τους υποψήφιους δικηγόρους συνολικά δύο (2) άτοµα που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας έξι (6) µηνών στην Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου. Το χρονικό διάστηµα της άσκησής τους, ορίζεται σε έξι (6) µήνες µε δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστηµα (6) µηνών µετά από αίτηση του υποψήφιου και την αποδοχή της παράτασης από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα ∆ικηγόρων. Την προσεχή περίοδο η εξάµηνη άσκηση των ασκουµένων στην Νοµική Υπηρεσία ξεκινά από 1η Αυγούστου 2016 και λήγει την 31 Ιανουαρίου 2017. - Το ωράριο της ηµερήσιας απασχόλησης των ασκούµενων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα µε τις ανάγκες της Νοµικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης του ελέγχου του παρουσιολογίου τους θα είναι ο Προϊστάµενος της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηλιούπολης. - Η µηνιαία αποζηµίωση των ασκούµενων δικηγόρων θα ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά µόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα, µε βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλµα της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Η αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ασκουµένων δικηγόρων στο ∆ήµο Ηλιούπολης υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο εγγράφως ή µε εξουσιοδότησή του στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηλιούπολης εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης (δηλαδή µέχρι 15/07/2016), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00 µε 15:00µ.µ. και η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.ilioupoli.gr). Αιτήσεις γίνονται δεκτές µόνο για τους ασκούµενους δικηγόρους του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή τους έχοντες καταθέσει αίτηση άσκησης στο ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Σχόλια