Θέση Νομικού Συμβούλου στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προσκαλεί δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής: «η Αρχή»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν.4013/2011. Ο Νομικός Σύμβουλος θα έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) τη δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής και β) τη νομική
υποστήριξη των ενεργειών και αποφάσεων της Αρχής με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή και ερμηνεία του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων (συμβάσεων έργων, υπηρεσιών, προμηθειών, συμβάσεων παραχώρησης και συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα), καθώς και τη νομική υποστήριξη της Αρχής στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Διεθνείς Οργανισμούς. Ο Νομικός Σύμβουλος δεν επιτρέπεται, για όσον χρόνο παρέχει νομικές υπηρεσίες στην Αρχή, να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες με οποιαδήποτε έννομη σχέση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε θέματα δικαίου των δημοσίων συμβάσεων. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει μέχρι και την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016, να υποβάλει ή να ταχυδρομήσει με απόδειξη αίτηση υποψηφιότητας και τα σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 7, 5ος όροφος, ΤΚ 11523 Αμπελόκηποι, Αθήνα). Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ

Σχόλια