4 Θέσεις Δικηγόρων στο Δήμο Κέρκυρας

O Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων στο Δήμο Κέρκυρας με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, εκ’ των οποίων ο ένας (1) παρ’ Αρείω Πάγω, οι δύο (2) παρ’ Εφέταις και ένας (1) παρά Πρωτοδίκαις. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και θα συνδέεται με το Δήμο Κέρκυρας με σχέση έμμισθης
εντολής. Το αντικείμενο της απασχόλησης των ανωτέρω δικηγόρων θα είναι η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτού και η προάσπιση δια της δικαστικής οδού των συμφερόντων του Δήμου Κέρκυρας, ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κέρκυρας σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο της έδρας του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια