Δικηγόροι για άσκηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Μόλις 400 ευρώ ο μηνιαίος μισθός

Με την υπ’ αριθ. 29605/2016 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους» ορίζεται ο ανώτατος αριθμός των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: i) για το έτος 2016, σε ενενήντα έξι (96) άτομα, ii) για το έτος 2017, σε ενενήντα τέσσερα (94), iii) για το έτος 2018, σε ενενήντα ένα (91) και iv) για το έτος 2019, σε ογδόντα εννέα (89) άτομα. Με την απόφαση καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των ασκούμενων
δικηγόρων στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ μηνιαίως. Η με αριθ.2/27866/0022/22−6−2004 (Β΄ 993) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καταργείται. Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ

Σχόλια