Τέσσερις (4) θέσεις δικηγόρων στο Δήμο Λέσβου

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων, εκ των οποίων οι δύο (2) με δικαίωμα παράστασης στο Πρωτοδικείο και οι δύο (2) με δικαίωμα παράστασης στο Εφετείο, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 «Νέος κώδικας δικηγόρων». Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν κενές οργανικές θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας της έδρας του Δήμου Λέσβου και
θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Αντικείμενο της απασχόλησης των ανωτέρω δικηγόρων θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Λέσβου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή  τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα  Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε. Βενιζέλου 13-17 στην Μυτιλήνη Τ.Κ. 81 100 Μυτιλήνη  υπεύθυνος Κων/νος Καπηλάρης και Ευμορφία Τυρή, τηλ. 2251350597 και 2251350596 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., σε αποκλειστική  προθεσμία σαράντα (40) ημερών, που αρχίζει την επομένη της τελευταίας  δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο Μυτιλήνης, Εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ.», αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Σχόλια