Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου

Ο ∆ήµαρχος Κορδελιού-Ευόσµου Ν.Θεσ/νίκης προκηρύσσει την πλήρωση µε επιλογή δύο (2) θέσεων δικηγόρων παρά Πρωτοδίκαις, διορισµένων στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, µε µηνιαία αντιµισθία, στο ∆ήµο Κορδελιού-Ευόσµου Θεσσαλονίκης. Η πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 περ. ιβ του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28Α ), όπως ισχύει, και του άρθρου 43 του Ν.4194/13 (ΦΕΚ 208Α ) (Κώδικας ∆ικηγόρων), όπως ισχύει κάθε φορά, και οι προσλήφθέντες θα συνδέονται µε το ∆ήµο Κορδελιού-Ευόσµου µε σχέση έµµισθης εντολής. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια