Θέση Δικηγόρου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να απασχολήσει, ένα (1) Δικηγόρο-Νομικό, για την παροχή νομικής συνδρομής. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να εκδηλώσουν δικηγόροι - φυσικά πρόσωπα. Το φυσικό αντικείμενο της νομικής συνδρομής προς τον Ανάδοχο συνίσταται ενδεικτικά: στην εν γένει νομική υποστήριξη του ΕΛΚΕ-ΟΠΑ, στην παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων για
θέματα που θα αναθέτει η Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ (στο εξής Επιτροπή), ο Προϊστάμενος Γραμματείας του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, ο Πρύτανης του ΟΠΑ και οι Αναπληρωτές Πρυτάνεις. Εκτιμώμενη διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης-ανανέωσης ενός έτους. Προϋπολογισμός: μέχρι 40.000 ετησίως, € πλέον ΦΠΑ. Υποβολή προτάσεων μέχρι 12/05/2016 και ώρα 16:00. Δείτε την Πρόσκληση Εδώ

Σχόλια