Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Θέση Δικηγόρου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να απασχολήσει, ένα (1) Δικηγόρο-Νομικό, για την παροχή νομικής συνδρομής. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να εκδηλώσουν δικηγόροι - φυσικά πρόσωπα. Το φυσικό αντικείμενο της νομικής συνδρομής προς τον Ανάδοχο συνίσταται ενδεικτικά: στην εν γένει νομική υποστήριξη του ΕΛΚΕ-ΟΠΑ, στην παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων για
θέματα που θα αναθέτει η Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ (στο εξής Επιτροπή), ο Προϊστάμενος Γραμματείας του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, ο Πρύτανης του ΟΠΑ και οι Αναπληρωτές Πρυτάνεις. Εκτιμώμενη διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης-ανανέωσης ενός έτους. Προϋπολογισμός: μέχρι 40.000 ετησίως, € πλέον ΦΠΑ. Υποβολή προτάσεων μέχρι 12/05/2016 και ώρα 16:00. Δείτε την Πρόσκληση Εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...