Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4374/2016 για την ενσωμάτωση Οδηγιών σχετικά με εκδότες κινητών αξιών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4374/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις». Με τις διατάξεις του νόμου αυτού ενσωματώνονται στην ελληνική έννομη τάξη η
Οδηγία 2013/50/ ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και της Οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ, το άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ ΕΕ σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθμ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθμ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) και ρυθμίζονται συναφή θέματα. Για το σκοπό αυτόν τροποποιούνται με το άρθρο 2 του νόμου διατάξεις του Ν. 3556/2007 (Α΄91) και με το άρθρο 3 διατάξεις του Ν. 3401/2005 (Α΄257).
Δείτε το Νόμο 4374/2016 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια