Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4370/2016 για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Nόμος 4370/2016 (ΦΕΚ Α' 37/07-03-2016) «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 53 του νόμου γίνεται η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (EE L 173) περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και η κωδικοποίηση των
διατάξεων για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Στα άρθρα 54 έως 72 του νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις, μεταξύ των οποίων και το άρθρο 60, όπου προβλέπεται τροποποίηση στο άρθρο 982 παρ.2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορά στα ακατάσχετα στην κατάσχεση στα χέρια τρίτου, όπου προστίθεται περίπτωση στ’ στις εξαιρέσεις της κατάσχεσης που αφορά τις απαιτήσεις που επιδικάζονται σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Δείτε περισσότερα σχετικά εδώ. Επίσης στο ίδιο άρθρο (60) του νόμου 4370/2016 προβλέπεται τροποποίηση στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του Κώδικα Δικηγόρων (νόμος 4194/2013) που ρυθμίζει τη διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων στους φορείς του δημόσιου τομέα. Δείτε περισσότερα σχετικά εδώ.
Δείτε το νόμο 4370/2019 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια