Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το νόμο για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων

Ψηφίστηκε από τη Βουλή το σχέδιο νόμου «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». Στο νόμο (άρθρο 60 παρ. 9) προβλέπεται τροποποίηση στο άρθρο 982 παρ.2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορά στα ακατάσχετα στην κατάσχεση στα χέρια τρίτου. Ειδικότερα προστίθεται περίπτωση στ’ στις εξαιρέσεις της κατάσχεσης που αφορά τις απαιτήσεις που επιδικάζονται σε βάρος του
Ελληνικού Δηµοσίου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Η παράγραφος 9β του άρθρου 60 του νόμου έχει ως εξής: «Στην παράγραφο 2 του άρθρου 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής: «στ) απαιτήσεις που επιδικάζονται σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 41 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, λόγω διαπίστωσης παραβιάσεων της Σύµβασης αυτής ή των Πρωτοκόλλων της, εξαιρουµένων των απαιτήσεων που επιδικάζονται για την παραπάνω αιτία προς αποκατάσταση υλικής ζηµίας. Το εν λόγω ακατάσχετο ισχύει όταν η κατάσχεση επισπεύδεται για την ικανοποίηση απαίτησης δανειστή, που ανήκει στο δηµόσιο τοµέα, όπως ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143)
Τροποποίηση άρθρου 83 ΚΕΔΕ: Επίσης με το ίδιο άρθρο του ψηφισθέντος νόμου για την εγγύηση καταθέσεων, προβλέπεται προσθήκη στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) στο άρθρο 83, με την οποία προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται ο αυτεπάγγελτος συµψηφισµός χρηµατικών απαιτήσεων, που επιδικάζονται σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Η παράγραφος 9α’ προβλέπει τα εξής: «Στο άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Ει- σπράξεως Δηµοσίων Εσόδων» (Α΄90) προστίθεται, µετά την παράγραφο 2, παράγραφος 2α ως εξής: «2α. Δεν επιτρέπεται ο αυτεπάγγελτος συµψηφισµός χρηµατικών απαιτήσεων, που επιδικάζονται σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 41 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, λόγω διαπίστωσης παραβιάσεων της Σύµβασης αυτής ή των Πρωτοκόλλων της, εξαιρουµένων των απαιτήσεων που επιδικάζονται για την παραπάνω αιτία προς αποκατάσταση υλικής ζηµίας
Δείτε το πλήρες κείμενο του ψηφισθέντος νόμου εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Διαγραφή οφειλής 1022 ευρώ από αυξημένη κατανάλωση σε εξοχική κατοικία (ΣτΚ)

Διαγραφή οφειλής ύψους 1.022 ευρώ από ασυνήθιστα αυξημένη κατανάλωση ύδατος σε εξοχική κατοικία: Ο καταναλωτής διαθέτει μικρό εξοχικό σπ...