Τροποποίηση στον Κώδικα Δικηγόρων με το νόμο για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων

Στο άρθρο 60 παράγραφος 7 του ψηφισθέντος νόμου «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» προβλέπεται τροποποίηση στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του Κώδικα Δικηγόρων (νόμος 4194/2013) που προβλέπει τη διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων στους φορείς του δημόσιου τομέα. Ειδικότερα προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 60: «Οι
περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208) αντικαθίστανται ως εξής: «β) Η επιλογή γίνεται από πενταµελή επιτροπή που συνέρχεται στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου και αποτελείται από: αα) Μέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε βαθµό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄ Τάξεως ή τον νόµιµο αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ββ) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας µε 15ετή τουλάχιστον ευδόκιµη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου για κάθε συγκεκριµένη προκήρυξη, γγ) έναν εκπρόσωπο του ενδιαφερόµενου νοµικού προσώπου. Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή ο νόµιµος αναπληρωτής του και καθήκοντα γραµµατέα υπάλληλος του νοµικού προσώπου. 
γ) Η προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου κοινοποιείται µε επιµέλεια του ενδιαφερόµενου νοµικού προσώπου στον Πρόεδρο της Επιτροπής και στον Πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Το ενδιαφερόµενο νοµικό πρόσωπο επιµελείται την τοιχοκόλληση της προ- κήρυξης στο κατάστηµα του πρωτοδικείου και στα γραφεία των Δικηγορικών Συλλόγων αντίστοιχα. Επίσης, η προκήρυξη δηµοσιεύεται µε πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε µία τουλάχιστον εφηµερίδα, που εκδίδεται στην έδρα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, κατά προτίµηση ηµερήσια. Μαζί µε τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος του νοµικού προσώ- που που θα µετέχει στην επιτροπή επιλογής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, συγκαλεί την επιτροπή µέσα σε πέντε ηµέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η επιτροπή µε απόφασή της ορίζει τον τόπο και το χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διαδικασία της επιλογής και µπορεί κατά την κρίση της, να ορίσει συµπληρωµατικές δηµοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης µε δαπάνη του ενδιαφερόµενου νοµικού προσώπου
Αιτιολογική έκθεση για την παραπάνω διάταξη: «Με την παράγραφο 7 τροποποιείται η διάταξη του άρθρου 43 παρ. 2 του Δικηγορικού Κώδικα (ν. 4194/2013) κατά την οποία η επιλογή δικηγόρων για πρόσληψη σε φορείς του δηµόσιου τοµέα, γίνεται από πενταµελή επιτροπή που συγκροτείται από Δικαστικό Αντιπρόσωπο Α΄ τάξης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, τρεις δικηγόρους του οικείου δικηγορικού συλλόγου και έναν εκπρόσωπο του ενδιαφερόµενου νοµικού προσώπου. Με την προτεινόµενη τροποποίηση ορίζεται πλέον ως Πρόεδρος της Επιτροπής µέλος του Ν.Σ.Κ. µε βαθµό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄ τάξης (εποµένως µπορεί να ορισθεί και Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. ή Νοµικός Σύµβουλος), προκειµένου να αντιµετωπισθούν προβλήµατα που παρουσιάζονται κυρίως στην επαρχία, λόγω της στελέχωσης των Δικαστικών Γραφείων µε προσωπικό που δεν διαθέτει κατ’ ανάγκην το συγκεκριµένο βαθµό».

Σχόλια