Νέος ΚΠολΔ: Αυξάνεται το όριο του μη επιτρεπτού της απόδειξης με μάρτυρες από 20.000 σε 30.000 ευρώ. Η εξέταση μαρτύρων μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη

Με τη νέα διατύπωση του άρθρου 393 του Κώδικα Πολ.Δικονομίας, όπως αυτός ισχύει μετά τις αλλαγές του νόμου 4335/2015, συγχωνεύονται στην παράγραφο 1 οι παράγραφοι 1 και 3 και η παλιά παράγραφος 3 αναριθμείται σε 2. Η πρώτη ουσιαστική αλλαγή είναι ότι αυξάνεται το χρηματικό όριο του μη επιτρεπτού της εμμάρτυρης απόδειξης από 20.000 σε 30.000 ευρώ. Επίσης προβλέπεται ρητά ότι η εξέταση των μαρτύρων μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη. Στο άρθρο 394 ΚΠολΔ γίνεται σαφέστερο ότι το άρθρο αυτό αποτελεί εξαιρετική ρύθμιση. Δηλαδή, η απόδειξη
με μάρτυρες στις περιπτώσεις της αρχής έγγραφου αποδείξεως, της αδυναμίας απόκτησης ή τυχαίας απώλειας εγγράφου και λόγω της φύσης της δικαιοπραξίας ή τις ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε και ιδίως όταν πρόκειται για εμπορικές συναλλαγές, επιτρέπεται εξαιρετικά και όχι σε κάθε περίπτωση, όπως προβλεπόταν με τον παλιό ΚΠολΔ.
Στο άρθρο 396 ΚΠολΔ, το οποίο αναβιώνει στο νέο Κώδικα (είχε καταργηθεί με το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2915/2001) προβλέπεται, -με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 237 και 238, τα οποία περιλαμβάνουν ειδικές ρυθμίσεις για την εμμάρτυρη απόδειξη- ότι το δικαστήριο υποχρεούται να εξετάσει έναν τουλάχιστον μάρτυρα από τους προτεινόμενους από κάθε πλευρά. Σε περίπτωση ομοδικίας μπορεί να εξετασθεί μάρτυρας από κάθε ομόδικο εφόσον το δικαστήριο κρίνει ότι υφίστανται μεταξύ των ομοδίκων διαφορετικά συμφέροντα. Η τελευταία αυτή περίπτωση ισχύει και για τη διαδικασία των άρθρων 237 και 238 και για το λόγο αυτόν δεν τίθεται η σχετική επιφύλαξη και στο εδάφιο αυτό της διάταξης.
Τα άρθρα 393, 394 και 396 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκαν με το ν.4335/2015 έχουν ως εξής:
Αρθρο 393
Δεν επιτρέπεται να αποδειχθούν με μάρτυρες συμβάσεις ή συλλογικές πράξεις, καθώς και πρόσθετα σύμφωνα, προγενέστερα, σύγχρονα ή μεταγενέστερα δικαιοπραξίας που έχει συνταχθεί εγγράφως όταν η αξία του αντικειμένου τους υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, έστω και αν δεν είναι αντίθετα προς το περιεχόμενο του εγγράφου.
Δεν επιτρέπεται η απόδειξη με μάρτυρες κατά του περιεχομένου εγγράφου.
Η εξέταση των μαρτύρων μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη.
Αρθρο 394
1. Εξαιρετικά επιτρέπεται η απόδειξη με μάρτυρες:
α) αν υπάρχει αρχή έγγραφης απόδειξης που πηγάζει από έγγραφο που έχει αποδεικτική δύναμη,
β) αν υπήρχε φυσική ή ηθική αδυναμία να αποκτηθεί έγγραφο,
γ) αν αποδεικνύεται ότι το έγγραφο που είχε συνταχθεί χάθηκε τυχαία, και
δ) αν από την φύση της δικαιοπραξίας ή τις ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε και ιδίως όταν πρόκειται για εμπορικές συναλλαγές, δικαιολογείται η απόδειξη με μάρτυρες.
Αρθρο 396
Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238, το δικαστήριο οφείλει να εξετάσει έναν τουλάχιστον από τους προτεινόμενους και παριστάμενους μάρτυρες για κάθε πλευρά. Σε περίπτωση ομοδικίας μπορεί να εξετασθεί ένας μάρτυρας για κάθε ομόδικο, αν τούτο κριθεί απαραίτητο λόγω διαφορετικών συμφερόντων. (legalnews24.gr)
Δείτε τις αλλαγές στον Κώδικα Πολ.Δικονομίας, όπως ισχύουν μετά το ν.4335/2015 στη στήλη Νέος ΚΠολΔ

Σχόλια