Η αλλαγή στο πρόσωπο του συμβολαιογράφου που διατηρεί συμβολαιογραφικό γραφείο μπορεί να συνιστά μεταβίβαση επιχείρησης (ΔΕΕ)

Σύμφωνα με την Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ της 16ης Νοεμβρίου 2023, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-583/21 έως C-586/21 , η αλλαγή στο πρόσωπο του συμβολαιογράφου που διατηρεί συμβολαιογραφικό γραφείο στην Ισπανία μπορεί να συνιστά μεταβίβαση επιχείρησης.

Τέσσερις εργαζόμενοι σε συμβολαιογραφικό γραφείο στη Μαδρίτη (Ισπανία) ζήτησαν από δικαστήριο της Μαδρίτης να διαπιστώσει τον παράνομο χαρακτήρα των απολύσεών τους από τον νέο συμβολαιογράφο που ανέλαβε το γραφείο αυτό. 

Κατά το δικαστήριο της Μαδρίτης, οι εν λόγω εργαζόμενοι απασχολούνταν αδιαλείπτως από τους συμβολαιογράφους που είχαν διοριστεί διαδοχικώς στο συγκεκριμένο γραφείο. Ο νέος συμβολαιογράφος δικαιολόγησε την απόλυσή τους προβάλλοντας ότι δεν είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς τη δοκιμαστική περίοδο. 

Οι εργαζόμενοι ζητούν επίσης από το δικαστήριο να συνυπολογιστεί εν πάση περιπτώσει η προϋπηρεσία τους από την ημερομηνία κατά την οποία είχαν αρχίσει να εργάζονται στο γραφείο. Αντιθέτως, ο νέος συμβολαιογράφος που ανέλαβε το γραφείο θεωρεί ότι η προϋπηρεσία τους έπρεπε να αρχίσει να υπολογίζεται μόνον από την ημερομηνία κατά την οποία ο ίδιος συνήψε συμβάσεις εργασίας μαζί τους. 

Το δικαστήριο της Μαδρίτης ερωτά το Δικαστήριο αν, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του επαγγέλματος των Ισπανών συμβολαιογράφων, η οδηγία σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων (Οδηγία 2001/23/ΕΚ) έχει εφαρμογή στην περίπτωση αυτή. 

Το Δικαστήριο εκτιμά, υπό την επιφύλαξη εξακρίβωσης εκ μέρους του δικαστηρίου της Μαδρίτης, ότι οι Ισπανοί συμβολαιογράφοι, μολονότι είναι δημόσιοι λειτουργοί, ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά την έννοια της οδηγίας. Πράγματι, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πελάτες, έναντι αμοιβής και υπό όρους ανταγωνισμού. Επομένως, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως δημόσιες διοικητικές αρχές. 

Όσον αφορά την ύπαρξη μεταβίβασης, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι η αλλαγή στο πρόσωπο του συμβολαιογράφου που διατηρεί συμβολαιογραφικό γραφείο πρέπει να εξομοιωθεί με αλλαγή του επιχειρηματικού φορέα, περίσταση υπό την οποία η οδηγία προστατεύει τους εργαζόμενους διατηρώντας τα δικαιώματά τους σε ισχύ, και τούτο παρά το γεγονός ότι οι Ισπανοί συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν γραφείο κατόπιν διορισμού τους από το κράτος. 

Εξάλλου, η αλλαγή στο πρόσωπο του συμβολαιογράφου που διατηρεί συμβολαιογραφικό γραφείο δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην την αλλαγή της ταυτότητας του γραφείου. Η διατήρηση της ταυτότητας αποτελεί ακριβώς το αποφασιστικό κριτήριο για τη διαπίστωση της ύπαρξης μεταβίβασης, κατά την έννοια της οδηγίας. 

Το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι η δραστηριότητα ενός συμβολαιογραφικού γραφείου στηρίζεται κυρίως στο εργατικό δυναμικό του, με αποτέλεσμα το γραφείο να μπορεί να διατηρεί την ταυτότητά του και μετά τη μεταβίβασή του, εφόσον ο διάδοχος αναλαμβάνει σημαντικό μέρος του προσωπικού, το οποίο του παρέχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις δραστηριότητες του γραφείου. 

Κατά το Δικαστήριο, τούτο φαίνεται να συμβαίνει στην υπό κρίση περίπτωση, διότι ο νέος συμβολαιογράφος ασκεί την ίδια δραστηριότητα με τον προκάτοχό του και ανέλαβε σημαντικό μέρος του προσωπικού που εκείνος απασχολούσε. Ο νέος συμβολαιογράφος ανέλαβε επίσης τα υλικά μέσα και τις εγκαταστάσεις του γραφείου και κατέστη υπεύθυνος του αρχείου που φυλάσσεται εκεί. Εναπόκειται στο δικαστήριο της Μαδρίτης να διαπιστώσει αν τούτο ισχύει όντως εν προκειμένω. (curia.europa.eu)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου