Επαναπροκήρυξη πλήρωσης δύο ( 2 ) θέσεων δικηγόρων παρ’ Eφέταις στην Επιθεώρηση Εργασίας

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής “Επιθεώρηση Εργασίας” επαναπροκηρύσσει την πλήρωση δύο ( 2 ) θέσεων δικηγόρων παρ’ Eφέταις [θέση (1) και θέση (2)], με σχέση έμμισθης εντολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 42 ν. 4194/2013 “Κώδικας Δικηγόρων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Το αντικείμενο απασχόλησης των δικηγόρων που πρόκειται να προσληφθούν είναι η παροχή κάθε υπηρεσίας συνδεόμενης με τη νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση της Ανεξάρτητης Αρχής “Επιθεώρηση Εργασίας” ( Α.Α.Ε.Ε. ).

Οι παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται στην έδρα της Ανεξάρτητης Αρχής “Επιθεώρηση Εργασίας” επί της οδού Δραγατσανίου 8, στην Αθήνα ή όπου αυτή τυχόν μεταφερθεί, για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες και ενώπιον των, κατά περίπτωση, αρμοδίων δικαστηρίων και Αρχών, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων. 

Οι αποδοχές των δικηγόρων που θα προσληφθούν καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 9 ν. 4354/2015 (Α’ 176) και τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων. Επίσης, θα υπόκεινται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων. Θα υπάγονται οργανικά στην Αρχή και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. 

Όλες οι αιτήσεις υποψηφιότητας που είχαν κατατεθεί εντός της προθεσμίας που προβλεπόταν με την με αριθμ.πρωτ.646949/21-2-2023 Προκήρυξη κρίνονται παραδεκτές και δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους, ωστόσο είναι δυνατή η κατάθεση τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων εντός της νέας προθεσμίας.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά