Παραίτηση από το δικόγραφο με την προσθήκη των προτάσεων (ΠΠρΠειρ)

ΠΠρ Πειραιά 1538/2022 (τακτική διαδικασία): Παραδεκτή η παραίτηση της ενάγουσας απο το δικόγραφο, καθώς έλαβε χώρα πριν την τυπική συζήτηση της υπόθεσης, με την προσθήκη στις προτάσεις, ενώ η εναγόμενη, δοθέντος ότι είχε προκαταθέσει προτάσεις, δεν πρόβαλε αντίρρηση ως προς αυτήν, πιθανολογώντας ότι έχει έννομο συμφέρον η δίκη να περατωθεί με έκδοση οριστικής απόφασης, καίτοι μπορούσε να το πράξει τούτο τόσο με την προσθήκη στις προτάσεις της, όσο και με την παράστασή της δια πληρεξούσιου δικηγόρου κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.
«Σύμφωνα με το άρθρο 294 εδ. α΄ ΚΠολΔ ο ενάγων μπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής του χωρίς τη συναίνεση του εναγόμενου πριν αυτός προχωρήσει στη συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης και στην περίπτωση των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ, δηλαδή στη τακτική διαδικασία, πριν από την κατάθεση προτάσεων από τον εναγόμενο. Η παραίτηση που γίνεται αργότερα είναι απαράδεκτη, εφόσον ο εναγόμενος προβάλλει αντίρρηση και πιθανολογεί ότι έχει έννομο συμφέρον η δίκη να περατωθεί με έκδοση οριστικής απόφασης. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 297 ΚΠολΔ η παραίτηση από το δικόγραφο γίνεται ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτούμενου ή με δήλωση στις προτάσεις και έχει ως αποτέλεσμα, κατ’ άρθρο 295 ΚΠολΔ, η αγωγή να θεωρείται πως δεν ασκήθηκε. Σε αυτή την περίπτωση η δίκη καταργείται χωρίς να είναι αναγκαία η έκδοση απόφασης που να κηρύσσει την κατάργησή της, δεν αποκλείεται, όμως, και η έκδοση απόφασης του δικαστηρίου που να αναγνωρίζει το κύρος της παραίτησης και να κηρύσσει καταργημένη τη δίκη (ΑΠ 369/2019, ΑΠ 1890/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, τυχόν δήλωση παραίτησης του ενάγοντος από το αγωγικό δικόγραφο που γίνεται αφού το Δικαστήριο εισέλθει στην εξέταση της ουσίας, δηλαδή τόσο στις ειδικές (άρθρο 591 § 1 εδ. γ΄ΚΠολΔ), όσο και στην τακτική διαδικασία (άρθρα 237 § 1 και 238 § 1 ΚΠολΔ) μετά την κατάθεση προτάσεων, ακόμη και κατά την «τυπική» συζήτηση του άρθρου 237  § 4 ΚΠολΔ ή στην επαναλαμβανόμενη κατ’ άρθρο 254 ΚΠολΔ συζήτηση, οπότε είναι απαράδεκτη αν ο εναγόμενος αντιλέγει και πιθανολογεί το έννομο συμφέρον του για περάτωση της δίκης με δικαστική απόφαση, δεν ανατρέπεται από το γεγονός ότι η παρουσία του εναγόμενου για να αντιλέξει στην παραίτηση κατά την τυπική συζήτηση είναι δυνητική (κατ’ άρθρο 237 § 4 ΚΠολΔ), ακόμη και όταν έχει προκαταθέσει προτάσεις, καθώς αυτός έχει τη δυνατότητα να παραστεί κατά τη συζήτηση. Ενδεχόμενος δε αποκλεισμός της παραίτησης με δήλωση στην τυπική συζήτηση, αφενός θα αντιστρατευόταν το άρθρο 294 ΚΠολΔ, αφετέρου θα μετακύλιε το ζήτημα της παραίτησης στον δεύτερο βαθμό – με λόγο έφεσης του ενάγοντος – εκκαλούντος την προϋφιστάμενη παραίτηση- σε βάρος κάθε έννοιας οικονομίας της δίκης και περαιτέρω επιβάρυνσης των Εφετείων της χώρας (Κ. Μακρίδου, Ολική και μερική παραίτηση από το αγωγικό δικόγραφο, ΕΠολΔ 2019, σελ. 3, βλ. ομοίως ΠΠρΑθ 1353/2021 ΤΝΠ ΝΟΜΟS).

Στην προκείμενη περίπτωση, η ανακόπτουσα, με την από 3-12-2021 προσθήκη στις προτάσεις της, που κατατέθηκε αυθημερόν, δήλωσε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, ειδικά εξουσιοδοτημένου προς τούτο, δυνάμει του υπ’ αριθμό … Πρακτικού του Δ.Σ. (που προσκομίσθηκε σε ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από την ανακόπτουσα, κατόπιν κλήσης της από το Δικαστήριο, κατ’ άρθρο 227 ΚΠολΔ, προς συμπλήρωση της σχετικής τυπικής παράλειψης), ότι παραιτείται του δικογράφου της ανακοπής της [αντίγραφο της οποίας επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην εναγόμενη, κατ’ άρθρο 215 § 2 ΚΠολΔ (βλ. την υπ’ αριθμό …/15-7-2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά …)] και δεν επιθυμεί την περαιτέρω πρόοδο της δίκης. Σημειωτέον ότι αμφότεροι οι διάδικοι παραστάθηκαν κανονικά στην παρούσα δίκη με την εμπρόθεσμη κατάθεση προτάσεων. Η ως άνω παραίτηση έγινε παραδεκτά, καθώς έλαβε χώρα πριν την τυπική συζήτηση της υπόθεσης, με την προσθήκη στις προτάσεις, ενώ η εναγόμενη, δοθέντος ότι είχε προκαταθέσει προτάσεις, δεν πρόβαλε αντίρρηση ως προς αυτήν, πιθανολογώντας ότι έχει έννομο συμφέρον η δίκη να περατωθεί με έκδοση οριστικής απόφασης, καίτοι μπορούσε να το πράξει τούτο τόσο με την προσθήκη στις προτάσεις της μέχρι την 8η-12-2021 (ήτοι εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων, κατ’ άρθρο 237 § 2 ΚΠολΔ), όσο και με την παράστασή της δια πληρεξούσιου δικηγόρου κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στην αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, σύμφωνα και με όσα εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψης της παρούσας. Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση ανακοπή να θεωρηθεί ως μη ασκηθείσα και η σχετική δίκη να καταργηθεί». (πηγη: protodikeio-peir.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου