Άκυρη η εκχώρηση απαίτησης από σύμβαση ενεχυράσεως προς εξασφάλιση απαίτησης τράπεζας (ΔΕφΑθ)

Διοικ. Εφ. Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: 1019/2021, (Τμήμα 5ο Τριμελές): Εκχώρηση σε Τράπεζα απαιτήσεως από σύμβαση ενεχυράσεως προς εξασφάλιση απαιτήσεων της Τράπεζας έναντι του εκχωρητή. Άρθρο 95 ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) – Κατάσχεση χρηματικής απαιτήσεως στα χέρια του Δημοσίου – Διαδικασία -  Ερμηνεία με βάση νομολογία – Κρίση ότι η προνομιακή διαδικασία του άρθρου 95 του ν.2362/199
5 ισχύει και για την περίπτωση, κατά την οποία οφειλέτης της απαιτήσεως είναι ο ΕΟΠΥΥ. Η εκχώρηση της ένδικης απαιτήσεως δεν κοινοποιήθηκε στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ – Κρίση ότι δεν επήλθε το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της συμβάσεως εκχωρήσεως έναντι του εναγόμενου Οργανισμού, άρα η εκχώρηση είναι άκυρη και η ενάγουσα Τράπεζα δεν νομιμοποιείται ενεργητικώς να ασκήσει την αγωγή. Απορρίπτει το ένδικο βοήθημα. (πηγή:adjustice.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου