Θέση Νομικού στο Έργο "Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις" του ΑΠΘ


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Ελισάβετ Συμεωνίδου Καστανίδου, καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα έως τις 31/08/2019 το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 7000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Απαιτούμενα προσόντα-κριτήρια:
• Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Νομικής • Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2) • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών συναφή με το αντικείμενο του έργου
Υποβολή προτάσεων έως τις 05/04/2019

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου