Απόφαση αγοράς ιδιοκτησίας, δεσμευμένης από το έτος 1997


Πολίτης, συνιδιοκτήτης ακινήτου στην περιοχή Πεδίον του Άρεως στο Βόλο, πλησίον του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, προσέφυγε το 2013 στον Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας τη διαµεσολάβησή του, ώστε να ολοκληρωθεί η εκκρεµής από το έτος 1997 διαδικασία απαλλοτρίωσης του οικοπέδου του.
Ειδικότερα, ο ∆ήµος Βόλου είχε αρχικά δεσµεύσει την ιδιοκτησία του, αφού το οικοδοµικό τετράγωνο (Ο.Τ.), στο οποίο αυτή εντάσσεται, είχε χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου. Στη συνέχεια, το 2004 µεταβλήθηκε ο χαρακτηρισµός του Ο.Τ. ως «Χώρος Πανεπιστηµιακών Εγκαταστάσεων».
Ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 2 του Συντάγµατος, «Κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά µόνον για δηµόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί µε τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόµος ορίζει, και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζηµίωση», ενώ η µακροχρόνια εν προκειµένω δέσµευση του ακινήτου υπερβαίνει τον παγιωµένο νοµολογιακά ανεκτό χρόνο διατήρησης των δεσµεύσεων ιδιοκτησιών που είναι τα οκτώ έτη (βλ. σχετικό link https://www.synigoros.gr/resources/docs/113931.pdf).
Η Αρχή συµµετείχε σε δύο συσκέψεις, το 2014 και 2018, µε εκπροσώπους του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και προέβη σε πολλαπλές έγγραφες και τηλεφωνικές επικοινωνίες µε τους αρµόδιους φορείς. Μετά τη σύσκεψη του 2018 το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας τόνισε και πάλι την αναγκαιότητα απόκτησης του χώρου του Ο.Τ., προκειµένου να υλοποιηθεί η κτιριακή επέκταση της Πολυτεχνικής Σχολής, ενώ ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε εκ νέου ότι θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το ατοµικό δικαίωµα στην ιδιοκτησία που πλήττεται, λόγω της µακροχρόνιας δέσµευσης των ακινήτων του επίµαχου Ο.Τ.
Μετά την πολυετή παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, εκδόθηκε η σχετική ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, µε την οποία εγκρίθηκε η αγορά ακινήτων στο συγκεκριµένο Ο.Τ., στο οποίο περιλαµβάνεται και η ιδιοκτησία του αναφερόµενου µε καταβολή στους συνιδιοκτήτες ποσού για το συγκεκριµένο ακίνητο 269.000,00€. Περαιτέρω, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας µας ενηµέρωσε ότι έχει ξεκινήσει την προβλεπόµενη διαδικασία για την υπογραφή των συµβολαίων. (synigoros.gr)
Δείτε το  Έγγραφο ΣτΠ 

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr