Θέση διδάσκοντος Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ), υλοποιώντας την Πράξη με
τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς» και κωδικό MIS 5001392, κατά το διάστημα 01/10/2016 – 31/10/2017, προσκαλεί Νέους/ες Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 και να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας, σε ένα από τα 15 κατ’ επιλογή μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την 7 η συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς (15.12.2016). Μεταξύ των μαθημάτων είναι και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Ανταγωνισμού στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Αιτήσεις μέχρι και την Πέμπτη 09/02/2017 και ώρα 17.00 μ.μ. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια