Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για τον Προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 4330/2016)  η ΚΥΑ αριθμ. οικ. 61502/3399 «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017». Σύμφωνα με την απόφαση, στο πεδίο
εφαρμογής της υπάγονται μεταξύ άλλων οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, για τους οποίους σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης καθώς επίσης και οι δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δικηγόρων. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών κατά την έννοια της παρούσας προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος. Δείτε την ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια