Θέσεις διδασκόντων νομικών μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Συνέλευση του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων (µε έδρα το Αγρίνιο) της Σχολής Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πατρών, στην υπ’ αριθµ. 239/14-
12-2016 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για το εαρινό εξάµηνο του Ακαδηµαϊκού Έτους 2016-2017, κατόπιν της υπ’ αριθµ. Φ. 125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθµ. 104/1-12-2016 απόφασης της Συγκλήτου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.∆. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία μεταξύ άλλων και των παρακάτω µαθηµάτων: 1. Αστικό ∆ίκαιo 2. Eµπορικό ∆ίκαιο και Πνευµατικά ∆ικαιώµατα 3. Φορολογικό και Εργατικό ∆ίκαιο. Αιτήσεις έως 18-1-2017. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια