Πόσο πάει το Αναβoλόσημο: Αναλυτικός Πίνακας με ποσά και δικαστήρια

Ο Νόμος 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», καθιερώνει για πρώτη φορά ένσημο αναβολής στην πολιτική και
διοικητική δίκη.
Στα οικεία άρθρα αναφέρεται ότι προϋπόθεση για τη χορήγηση αναβολής κατόπιν αιτήματος του διαδίκου, πλην των περιπτώσεων αποχής δικηγόρων, είναι η κατάθεση, υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.). Επίσης προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που το αίτημα υποβάλλεται από το ΤΑ. Χ. ΔΙ. Κ. ως διάδικο, το παράβολο του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου.
Αν υποβάλλεται κοινό αίτημα από περισσότερους διαδίκους κατατίθεται ένα παράβολο από τους αιτούντες, που επιμερίζεται ισομερώς σε αυτούς.
Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα ποσά του αναβολοσήμου για κάθε δικαστήριο σε πολιτική και διοικητική δίκη:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ


ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΟΣΟ
ΔΙΑΤΑΞΗ
Ειρηνοδικείο
20 ευρώ
241 παρ.3 ΚΠολΔ
Μονομελές Πρωτοδικείο
20 ευρώ
241 παρ.3 ΚΠολΔ
Πολυμελές Πρωτοδικείο
30 ευρώ
241 παρ.3 ΚΠολΔ
Εφετείο
40 ευρώ
241 παρ.3 ΚΠολΔ
Άρειος Πάγος
50 ευρώ
575 εδ.δ’ ΚΠολΔΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ


ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΟΣΟ
ΔΙΑΤΑΞΗ
Συμβούλιο Επικρατείας
50 ευρώ
33 παρ.5 πδ18/89
Μονομελές Πρωτοδικείο
30 ευρώ
135 παρ.3γ’ ΚΔΔ
Τριμελές Πρωτοδικείο
40 ευρώ
135 παρ.3γ’ ΚΔΔ
Εφετείο
50 ευρώ
135 παρ.3γ’ ΚΔΔ

Σχόλια