Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία μαθημάτων στη Σχολή Δικαστών

H Εθνική Σχολή Δικαστών (ΕΣΔι), στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Προεισαγωγική Εκπαίδευση ΕΣΔι 2014-2018 προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/ες: α)εν ενεργείας και επίτιμους δικαστικούς λειτουργούς με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου του Συμβουλίου
Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Εφέτη ή Αντιεισαγγελέα Εφετών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εφέτη των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (άρθρο 43 παρ.1α, αα και γγ του ν.3869/2008, όπως ισχύει)
β)καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (άρθρο 43 παρ.1α, ββ του ν.3869/2008 όπως ισχύει) και
γ)δικηγόρους με 15ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, ειδικούς επιστήμονες, δημοσίους λειτουργούς και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων εγνωσμένου κύρους επιστημονικών οργανώσεων (άρθρο 43 παρ.1α, γγ του ν.3689/2008, όπως ισχύει),
να καταθέσουν αίτηση, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα στοιχεία, με την οποία να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη διδασκαλία έως δύο αντικειμένων (ανα κατεύθυνση) καθώς και για την συμμετοχή τους ως εισηγητές σε όσες ημερίδες επιθυμούν, όπως αυτά ορίζονται στους συνημμένους πίνακες της πρόσκλησης. Αιτήσεις μέχρι 9 Δεκεμβρίου 2016. Δείτε την Πρόσκληση εδώ και περισσότερες πληροφορίες εδώ

Σχόλια