Θέση Γενικού Διευθυντή στο Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) ετών στην ανώνυμη εταιρία με την Επωνυμία Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ. Τα απαραίτητα προσόντα διορισμού για τη θέση του Γενικού Διευθυντή ορίζονται ως εξής: α) Πτυχίο Α Ε Ι , οικονομικών ή νομικών
σπουδών ή σπουδών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ή πολιτιστικής διαχείρισης ή άλλου συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών αλλοδαπού ΑΕΙ πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από πιστοποιητικό ή πράξη αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
β) Διδακτορικός ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής στα α υ τ ά  ω ς  ά ν ω  γ ν ω σ τ ι κ ά  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α . Οι τίτλοι σπουδών αλλοδαπού ΑΕΙ πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από πιστοποιητικό ή πράξη αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ
γ) Επαγγελματική εμπειρία σε θέση ευθύνης, όσον αφορά σε θέματα οικονομίας, νομικής, διοίκησης επιχειρήσεων, πολιτιστικής διαχείρισης, διοίκησης καλλιτεχνικών οργανισμών ή κι επί άλλου συναφούς γνωστικού αντικειμένου, η οποία να αποδεικνύεται από το επιστημονικό και επαγγελματικό προφίλ του υποψηφίου.
δ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών. Η γνώση ξένων γλωσσών βεβαιώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα σχετικά στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως αυτό ισχύει.
Αιτήσεις μέχρι 8.12.2016 ώρα 12.00

Σχόλια