Έρευνα για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών (Οδηγία 2011/83/ΕΕ). Η Οδηγία στοχεύει στο να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων. Η Οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών (2011/83/ΕΕ) υιοθετήθηκε το 2011, έπρεπε να είχε ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία μέχρι το Δεκέμβριο του 2013 και να είναι σε ισχύ στα Κράτη Μέλη από τον Ιούνιο του 2014. Η Οδηγία στοχεύει στο να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Λάβετε μέρος στην έρευνα ως καταναλωτής ΕΔΩ
Λάβετε μέρος στην έρευνα ως επιχείρηση ΕΔΩ

Σχόλια