Κανονισμός για την διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1823 της Επιτροπής για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 655/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. O εκτελεστικός κανονισμός περιλαμβάνει στα παραρτήματά του τα έντυπα που απαιτούνται για την διαδικασία ευρωπαϊκής
διαταγής δέσμευσης λογαριασμού.
Ο κανονισμός 655/2014 δίνει τη δυνατότητα σε ένα δανειστή να επιτύχει την έκδοση ασφαλιστικού μέτρου υπό μορφή ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού («διαταγή δέσμευσης» ή «διαταγή») που να εμποδίζει την απόσυρση ή μεταφορά ποσών τα οποία έχει καταθέσει ο οφειλέτης του σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί σε ένα κράτος μέλος, εάν χωρίς αυτό το μέτρο υπάρχει κίνδυνος να εμποδιστεί ή να καταστεί πολύ δυσκολότερη η εκτέλεση της απαίτησης του κατά του οφειλέτη. Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε χρηματικές απαιτήσεις αστικής και εμπορικής φύσεως σε διασυνοριακές υποθέσεις. Δείτε τον Κανονισμό 655/2014 εδώ και τον Εκτελεστικό Κανονισμό εδώ

Σχόλια