Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου

O Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργανώνει το 9ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου που θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά στις 13-15 Οκτωβρίου 2016 με θέμα: "Θαλάσσια ασφάλεια: νομικά ζητήματα σχετικά με το πλοίο, το φορτίο και τον ανθρώπινο παράγοντα". Όπως προκύπτει από τον τίτλο, το θέμα που επιλέχθηκε είναι κατεξοχήν επίκαιρο και συνθετικό, επιτρέπει δε την επεξεργασία επιμέρους ζητημάτων με ιδιαίτερη θεωρητική και πρακτική σημασία, τα οποία θα δομηθούν σε τρείς επιμέρους
ενότητες:
Η πρώτη ενότητα θα εστιάσει στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην ασφαλή ναυσιπλοΐα, τη ναυτική καταλληλότητα και την ασφαλή εκμετάλλευση του πλοίου σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Εντάσσονται εν προκειμένω τα ζητήματα ευθύνης των νηογνωμόνων, οι λιμένες καταφυγής, ο ρόλος των λιμενικών υπηρεσιών, η νέα κοινοτική και διεθνής νομοθεσία για την ανακύκλωση, η αποτελεσματικότητα των διεθνών και ενωσιακών κανόνων ασφάλειας. 
Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στις επιπτώσεις πλημμελειών της ασφάλειας στο φορτίο και εν γένει στην εκτέλεση των συμβάσεων ναύλωσης και θαλάσσιας μεταφοράς. Οι σχετικές ρήτρες των ναυλοσυμφώνων θα τύχουν εν προκειμένω θεωρητικής και νομολογιακής επεξεργασίας, όπως και οι αξιώσεις τρίτων ζημιωθέντων από την εκτέλεση της θαλάσσιας μεταφοράς. 
Η τρίτη ενότητα αφιερώνεται στον ανθρώπινο παράγοντα στη θάλασσα και καταλαμβάνει την προστασία των επιβατών, των πληρωμάτων και λοιπών επιβαινόντων. Σύγχρονα ζητήματα όπως η ευθύνη του πλοιοκτήτη από τη δράση ένοπλων φρουρών, το προσφυγικό ρεύμα από τη σκοπιά των κανόνων του ναυτικού δικαίου, η ευθύνη του μεταφορέα επιβατών υπό το φως πρόσφατων πολύνεκρων ατυχημάτων, θα εξετασθούν ενδελεχώς. 
Τέλος, στο εφετινό πρόγραμμα, θα προστεθεί η καινοτομία μίας στρογγυλής τράπεζας, στο πλαίσιο της οποίας ακαδημαϊκοί, νομικοί και εκπρόσωποι της αγοράς θα αναπτύξουν και θα συζητήσουν με τους συμμετέχοντες πτυχές της θεματικής του Συνεδρίου. Πιο συγκεκριμένα, η στρογγυλή τράπεζα θα εξετάσει τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από το φαινόμενο της πειρατείας, από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θαλάσσιας ασφάλισης και του ναυτικού δικαίου (ευθύνη πλοιοκτήτη και μεταφορέα, γενική αβαρία κλπ). 

Σχόλια