Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Κορυδαλλού

O Δήμαρχος Κορυδαλλού προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις στο Δήμο Κορυδαλλού, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 1. Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων, του Δήμου Κορυδαλλού και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται από την παρ. 10
του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176). Ο δικηγόρος ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να είναι δικηγόροι Παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς. Οι υποψήφιοι υποβάλουν στο Δήμο Κορυδαλλού (Γρ. Λαμπράκη 240), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στην ημερήσια εφημερίδα «Κοινωνική», που εκδίδεται στον Πειραιά, έδρα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια