Θέση Δικηγόρου στο Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός

Η Διοικήτρια του Νοσοκομείου Αφροδίσιων & Δερματικών Νόσων Αθήνας «Ανδρέας Συγγρός» προκηρύσσει την πλήρωση, με επιλογή, μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής του Νοσοκομείου Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» . Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων». Οι αποδοχές
του προσληφθησομένου καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία (εν προκειμένω από την παρ. 10, του αρθ. 9 του Ν. 4354/2015). Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» (Ίωνος Δραγούμη 5,Τ.Κ.16121 Καισαριανή), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε αποκλειστική προθεσμία πενήντα (50) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τοπικό τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια