Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

O Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου-νομικού συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής, στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου-νομικού συμβούλου θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω
θέση πρέπει να είναι δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 έως 15.00, από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, Στ. Καραγιώργη 2, τηλ. 2132000138,237. Αρμόδιοι υπάλληλοι Κ. Κορδονούρη και Μ. Παπαγιάννη. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια