Πρόσληψη 11 ατόμων με ειδικότητα ΠΕ Νομικών στην Υπηρεσία Ασύλου

Η Υπηρεσία Ασύλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για τις ανάγκες του Περιφερειακού Γραφείου Σάμου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Διασφαλίζοντας μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία Ασύλου, στο πλαίσιο της υλοποίησης της
συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας» της ΗΟΜΕ/2016/AMIF/AG/EMAS/0039 συμφωνίας χρηματοδότησης από τα επείγοντα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ έτους 2016 και συγκεκριμένα:
Κωδ.102 . Εδρα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΣΑΜΟΥ Ειδικότητα: ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών) Διάρκεια: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2016 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση τροποποίησης της Πράξης. Αρ. ατόμων: 11. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 20/09/2016 έως 29/9/2016. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια