Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

Πρόσληψη Δικηγόρου στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

Ο Πρόεδρος του «Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)» προκηρύσσει την πλήρωση, με εκλογή, μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής στο Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων». Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει να είναι δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο. Οι
υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)», οδός Μετσόβου αρ. 33, Τ.Κ. 10683, Αθήνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τοπικό τύπο, αίτηση υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...