Θέση Πτυχιούχου Νομικής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Τo Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα – ανεξάρτητους επαγγελματίες) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης προς υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής, τεχνικής και νομικής υποστήριξης της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS: 5001313, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο υλοποίησης με ιδία μέσα, το
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως δυνητικός δικαιούχος, ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως πέντε (05) ελεύθερους επαγγελματίες, Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων με έως έναν (1) Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης, ελεύθερο επαγγελματία, για τη νομική υποστήριξη του Έργου με κωδικό θέσης ΚΘ4, με διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες (Α/Μ), με τυχόν δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον υπάρξει σχετική έγκριση ΤΔΠ και Αυτεπιστασίας από την αρμόδια διαχειριστική αρχή και ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.
Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής μίας έντυπης πρότασης, διαφορετικά αποκλείονται από την διαδικασία, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα http://www.iep.edu.gr, έως και τη ΔΕΥΤΕΡΑ, 29.08.2016 και ώρα 15:00. 

Σχόλια