Μη νόμιμη η συμμετοχή υπαλλήλου σε συνδικαλιστική οργάνωση μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης (ΝΣΚ)

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε (αρ.Γνωμ.153/2016) επί των εξής ερωτημάτων:
1) Εάν σε υπάλληλο του οποίου λύθηκε η υπαλληλική σχέση με την υπηρεσία λόγω μετάταξης σε άλλο φορέα (νομικό πρόσωπο) υφίσταται περιορισμός στην άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος συμμετοχής σε συνδικαλιστική επαγγελματική οργάνωση του χώρου εργασίας του φορέα από τον οποίο μετατάχθηκε (εφόσον στο καταστατικό αυτής προβλέπεται η συμμετοχή των
ως μελών και των πρώην υπαλλήλων της), προβλεπόμενος από τη διάταξη του εδαφίου α' της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 1264/1982, ερμηνευομένη ως μη επιτρέπουσα τη συμμετοχή δημοσίου υπαλλήλου σε επαγγελματική οργάνωση, της οποίας η συνδικαλιστική δράση δεν έχει ως σκοπό την προαγωγή των εργασιακών και οικονομικών συμφερόντων των υπαλλήλων του φορέα στον οποίο ανήκει οργανικά ή εάν η ως άνω ερμηνεία εισάγει ανεπίτρεπτο περιορισμό στην άσκηση του ατομικού δικαιώματος που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 12 παρ. 1 και 23 του Συντάγματος, περί της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της συνδικαλιστικής ελευθερίας.
2) Σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοιος περιορισμός, εάν η υπηρεσία υποχρεούται ή όχι να χορηγεί την προβλεπομένη άδεια της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 1264/1982, δεδομένου ότι η χρήση της δεν συνδέεται με την προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των υπαλλήλων της ή εάν η μη χορήγηση αυτής αντιβαίνει στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Συντάγματος και στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 46 του Υ.Κ.
Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ε' Τμήμα) γνωμοδότησε ως εξής: α) Υπάλληλος του οποίου λύθηκε, λόγω μετάταξης σε άλλο φορέα, η υπαλληλική σχέση, δεν προσχωρεί ούτε συμμετέχει νομίμως με την ιδιότητα του πρώην υπαλλήλου σε συνδικαλιστική οργάνωση υπαλλήλων και τέως υπαλλήλων του χώρου εργασίας του φορέα από τον οποίο μετατάχθηκε. Η ως άνω ερμηνεία των κρισίμων διατάξεων του ν. 1264/1982 δεν εισάγει ανεπίτρεπτο περιορισμό στην άσκηση του ατομικού δικαιώματος της συνδικαλιστικής ελευθερίας που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 5 παρ.1, 12 παρ.1 και 23 του Συντάγματος. β) Δημόσιος φορέας δεν έχει υποχρέωση παροχής συνδικαλιστικής αδείας σε υπάλληλό του, για την άσκηση συνδικαλιστικής δράσης σε συνδικαλιστική οργάνωση του χώρου εργασίας, που δεν υπάγεται σε αυτόν αλλά σε άλλο νομικό πρόσωπο με τον οποίο λύθηκε η υπαλληλική σχέση λόγω μετάταξης. Τούτο δεν αντίκειται στις διατάξεις των παραγράφων 1 του άρθρου 23 του Συντάγματος και 1 του άρθρου 46 του Υ.Κ. (nsk.gr)

Σχόλια