Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Τέλος επιτηδεύματος σε υποκατάστημα ημεδαπής εταιρίας στην αλλοδαπή (Γνωμοδότηση)

Στο ερώτημα αν οι διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 3986/2011, που προβλέπουν την επιβολή τέλους επιτηδεύματος, έχουν εφαρμογή και επί υποκαταστήματος ημεδαπής εταιρίας στην αλλοδαπή γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.  Σύμφωνα με την υπ’αρ. 124/2016 Γνωμοδότηση, το πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 31 του ν.3986/11 (υποκείμενο και αντικείμενο φόρου)
είναι η ημεδαπή (πρβλ. άρθρα 1 και 2 του ν.2238/1994 και άρ.3 ν.4172/2013 σύμφωνα με τα οποία ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται, κατ’ αρχήν , σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του). Όπως συμπεραίνει το ΝΣΚ, η βούληση του νομοθέτη εν προκειμένω ήταν να μην καταλαμβάνει η παραπάνω ρύθμιση δραστηριότητες που ασκούνται στην αλλοδαπή (άρα και τα υποκαταστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε αυτή), η ερμηνευτική δε αυτή προσέγγιση της εν λόγω διάταξης συνάδει και με το γράμμα του νόμου. Επομένως επί του ερωτήματος το ΝΣΚ γνωμοδοτεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3986/2011, που προβλέπουν την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, δεν έχουν εφαρμογή και επί υποκαταστήματος ημεδαπής εταιρίας στην αλλοδαπή. Δείτε το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...