Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι νέοι Νόμοι 4400, 4401 και 4402/2016

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τρεις νέοι νόμοι, οι 4400, 4401 και 4402/2016:
-Ν. 4400/2016 (ΦΕΚ Α 119/29-6-2016) Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μηχανισμού ΑTHENA όσον αφορά στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών
(ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ).
-Ν. 4401/2016 (ΦΕΚ Α 120/29-6-2016) Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Φινλανδίας σχετικά με Συνεργασία στον τομέα του Αμυντικού Υλικού.
-Ν. 4402/2016 (ΦΕΚ Α 121/29-6-2016) Κύρωση της Συμφωνίας για την Επιτροπή Συντονισμού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άμυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM) και άλλες διατάξεις.

Σχόλια