Δικηγόρος στο Δρομοκαϊτειο

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή: Ο Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α «Δρομοκαϊτειο» Ν.Π.Δ.Δ. προκηρύσσει την πλήρωση, με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω , με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια μηνιαία αντιμισθία στο Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων), όπως ισχύει κάθε φορά και θα συνδέεται με το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση
έμμισθης εντολής. Το αντικείμενο της απασχόλησής του θα είναι η κάλυψη των πάσης φύσεως νομικών θεμάτων των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Νοσοκομείου , ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια