Προστασία καταναλωτών: Τα παιχνίδια και τα είδη ένδυσης τα πιο επικίνδυνα προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα νέα αριθμητικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι, το 2015, για περισσότερα από 2.000 επικίνδυνα προϊόντα ενεργοποιήθηκαν προειδοποιήσεις σε επίπεδο ΕΕ. Μια βασική πρόκληση είναι η αύξηση του μεριδίου των προϊόντων που αγοράστηκαν στο διαδίκτυο από χώρες εκτός ΕΕ. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι επιχειρήσεις συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι τα εν λόγω μη ασφαλή κατανα-
λωτικά αγαθά θα αποσυρθούν από την ευρωπαϊκή αγορά. Το 2015 καταχωρίστηκαν στο σύστημα 2.072 προειδοποιήσεις και 2.745 επακόλουθες ενέργειες. Όταν ένα κράτος μέλος ενεργοποιεί μια προειδοποίηση στο σύστημα, οι άλλες χώρες μπορούν να εντοπίσουν το προϊόν στην αγορά τους και να αντιδράσουν σε αυτή την αρχική προειδοποίηση.
Άνω του 65% των Ευρωπαίων αγοράζουν προϊόντα στο διαδίκτυο, ενώ, ο αριθμός των καταναλωτών που ψωνίζουν στο διαδίκτυο αυξήθηκε στο χρονικό διάστημα 2006-2015 κατά 27%. Μια νέα πρόκληση είναι τώρα η αντιμετώπιση της χρήσης του διαδικτύου ως διαύλου μέσω του οποίου οι καταναλωτές λαμβάνουν ταχυδρομικώς στην οικία τους και προϊόντα προερχόμενα από χώρες εκτός ΕΕ, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ασφάλειας.
Το 2015 τα παιχνίδια (27%) και τα είδη ένδυσης, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη μόδας (17%) ήταν οι δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες χρειάστηκε να ληφθούν διορθωτικά μέτρα. Τα εν λόγω προϊόντα είχαν ήδη σημειώσει τις περισσότερες κοινοποιήσεις το προηγούμενο έτος. Όσον αφορά τους κινδύνους, το 2015, οι συχνότερα κοινοποιηθέντες κίνδυνοι (25% του συνόλου των κοινοποιήσεων) ήταν οι χημικοί κίνδυνοι, με δεύτερο τον κίνδυνο τραυματισμών (22%), ο οποίος ήταν στην κορυφή του καταλόγου στην προηγούμενη έκθεση.
Οι συνηθέστεροι χημικοί κίνδυνοι που κοινοποιήθηκαν το 2015 αφορούσαν προϊόντα όπως τα ψεύτικα κοσμήματα, με επιβλαβή βαρέα μέταλλα όπως το νικέλιο και ο μόλυβδος, και τα παιχνίδια που περιέχουν φθαλικούς εστέρες (μαλακτικά του πλαστικού τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα γονιμότητας).
Δεδομένου ότι το 62% των κοινοποιηθέντων επικίνδυνων προϊόντων προέρχονται από την Κίνα, η χώρα αυτή παραμένει η πρώτη χώρα προέλευσης στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Είναι η μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών της ΕΕ.
Η συνεργασία με τις κινεζικές αρχές εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ και, ειδικότερα, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μηχανισμού για την Κίνα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης: κάθε κοινοποίηση που αφορά προϊόν κινεζικής προέλευσης διαβιβάζεται στην κινεζική διοίκηση, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα με τον κατασκευαστή ή τον εξαγωγέα απευθείας, αν οι εν λόγω επιχειρηματίες είναι δυνατόν να εντοπιστούν. Μέχρι σήμερα, η Κίνα έδωσε συνέχεια σε 11.540 κοινοποιήσεις και κατόρθωσε να λάβει διορθωτικά μέτρα σε 3.748 περιπτώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, ο εντοπισμός της πηγής του προϊόντος εξακολουθεί να είναι δύσκολος. (europa.eu)

Σχόλια