Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

Θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Λάρισας

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων προκηρύσσει την πλήρωση µε επιλογή µίας (1) ειδικής θέσης ∆ικηγόρου, µέλους του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, µε έµµισθη εντολή στο ∆ήµο Λαρισαίων. Η επιλογή θα γίνει από πενταµελή Επιτροπή η οποία θα συνέρχεται στην έδρα του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας. Οι υποψήφιες/οι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την επόµενη της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης στον ηµερήσιο τύπο. Η αίτηση
υποβάλλεται τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες και από ώρα 8.00 π.µ. έως 15.00 µ.µ. στο Τµήµα Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού του ∆ήµου Λαρισαίων, Ίωνος ∆ραγούµη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα (πληροφορίες: κος Ζαχαρίας Βαρβαρέσος, τηλ. 2413-500318).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...