Θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Λάρισας

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων προκηρύσσει την πλήρωση µε επιλογή µίας (1) ειδικής θέσης ∆ικηγόρου, µέλους του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, µε έµµισθη εντολή στο ∆ήµο Λαρισαίων. Η επιλογή θα γίνει από πενταµελή Επιτροπή η οποία θα συνέρχεται στην έδρα του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας. Οι υποψήφιες/οι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την επόµενη της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης στον ηµερήσιο τύπο. Η αίτηση
υποβάλλεται τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες και από ώρα 8.00 π.µ. έως 15.00 µ.µ. στο Τµήµα Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού του ∆ήµου Λαρισαίων, Ίωνος ∆ραγούµη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα (πληροφορίες: κος Ζαχαρίας Βαρβαρέσος, τηλ. 2413-500318).

Σχόλια