Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4380/2016: Νέα αναστολή μέχρι 15 Μαϊου για την πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α’66/2016) ο Νόμος 4380/2016 "Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις". Στις τελευταίες περιλαμβάνεται και η διάταξη του άρθρου 2, με το οποίο αναστέλλεται εκ νέου μέχρι την 15η Μαΐου 2016 η δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης
απαιτήσεων από συμβάσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και Εταιρίες Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως προβλέφθηκε στο άρθρο 3 του νόμου 4354/2015. Συγκεκριμένα προβλέπεται: «1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 3 του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του τέταρτου άρθρου του ν. 4366/2016 (Α΄ 18) και με το άρθρο δεύτερο του ν. 4371/2016 (Α΄ 40), τροποποιείται ως ακολούθως: «Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα L124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι την 15η Μαΐου 2016.» Δείτε το Νόμο 4380/2015 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια