Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4373/2016. Τροποποίηση στις επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Nόμος 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 69 του νόμου προβλέπεται τροποποίηση στο ΠΔ 34/1995 για τις επαγγελματικές μισθώσεις. Ειδικότερα: Στο άρθρο 5 της παρ. 2β του Π.δ. 34/1995, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4257/2014 (Α΄ 93), αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά
οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοτική ή κοινωφελή επιχείρηση ή δημοτικό ίδρυμα, υπαγόμενα σε αυτόν, που έχουν συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της μίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως με επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του μισθωτή, για χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, εφόσον: α) υφίσταται η σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α., β) ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, γ) καταβάλλει το μίσθωμα κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του παρόντος και δ) έχει συναφθεί η μίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις του στοιχείου ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.δ. 34/1995 (Α΄ 30), εφόσον οι μισθώσεις αφορούν αθλητική δραστηριότητα και προβλέπονται ήδη με αυτές συγκεκριμένες αντιπαροχές εκ μέρους των μισθωτών και προς όφελος των Ο.Τ.Α. ή του Δημοσίου.»
Δείτε το Νόμο 4373/2016 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια