Διαταγή απόδοσης μισθίου σύμφωνα με το νέο ΚΠολΔ. Δυνατότητα του εκμισθωτή να ζητήσει απόδοση ακόμα κι αν έγινε καταβολή των μισθωμάτων

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου
Η ουσία των διατάξεων για την διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου παραμένει η ίδια στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 4335/2015 (άρθρα 637-645 ΚΠολΔ). Αξιοσημείωτη ωστόσο είναι η προσθήκη της δυνατότητας του εκμισθωτή να ζητήσει την διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου ακόμα κι αν γίνει η αποδεικνυόμενη εγγράφως καταβολή
μισθωμάτων εντός του 15ημέρου από την έγγραφη όχληση σε περίπτωση που υπάρχει επανειλημμένη καθυστέρηση από δυστροπία. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 637 εδάφιο β’ ΚΠολΔ: «Η καταβολή των μισθωμάτων εντός του δεκαπενθήμερου, αποδεικνυόμενη εγγράφως, αποκλείει την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου, εκτός αν υπάρχει επανειλημμένη καθυστέρηση από δυστροπία».
Κατά τη νομολογία υπάρχει επανειλημμένη δυστροπία όταν ο μισθωτής παρά τη σχετική όχληση του εκμισθωτή, με την προσφυγή στο Δικαστήριο αλλά και με απλή ακόμη διαμαρτυρία (ΑΠ 1133/1995 ΕΔΠ 1997.338, ΕφΠ 564/1997 ΕλΔ 40.419) καθυστερεί την καταβολή των μισθωμάτων σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, κατά τρόπο που δείχνει εμμονή στη μη τακτική εκπλήρωση της συμβατικής υποχρεώσεως του για πληρωμή του μισθώματος (ΑΠ 86/2005, ΑΠ 184/1994 ΕλΔ 36.862, ΕφΑΘ 376/2004 ΕλΔ 47.276), δεν έχει δε σημασία το χρονικό διάστημα που διέρρευσε μεταξύ των δύο καθυστερήσεων (ΕφΠειρ 207/1996 ΕλΔ 37.1648).
Επομένως η νέα διατύπωση που περιλήφθηκε στο άρθρο 637 ΚΠολΔ δίνει τη δυνατότητα στον εκμισθωτή, όταν υπάρχει επανειλημμένη δυστροπία του μισθωτή, να καταθέσει αίτηση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου εναντίον του ακόμα κι αν γίνει καταβολή των καθυστερούμενων μισθωμάτων που αποδεικνύεται εγγράφως μέσα στο 15ήμερο από την επίδοση της έγγραφης όχλησης σε αυτόν. Και πρόκειται, όπως αποδεικνύει η πράξη, για συνήθη περίπτωση στις μέρες μας, όπου η επανειλημμένη δυστροπία απορρέει από πραγματική οικονομική δυσχέρεια των μισθωτών, γεγονός που θα πρέπει να συνυπολογίζουν οι εκμισθωτές πριν τη κίνηση της διαδικασίας της έξωσης. Ιδίως δε η καταβολή εκ μέρους του μισθωτή εντός του 15ημέρου από την έγγραφη όχληση ακόμα και στην περίπτωση της επανειλημμένης δυστροπίας, θα πρέπει να αξιολογείται από τον εκμισθωτή, όταν συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία.
----------------------------------------------------------
* ο Γιώργος Καζολέας είναι δικηγόρος παρ' Εφέταις

Σχόλια