Τα πρόσωπα που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης δεν υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση (γνωμοδότηση)

Στο ερώτημα εάν όσοι έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, έχει γνωμοδοτήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αρ. 21/2014 Γνωμοδότησή του. Όπως αποφάνθηκε το ΝΣΚ, η υποχρέωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης των συζύγων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 του ν. 2238/1994 και ήδη το άρθρο 67 παρ.4 του ν. 4172/2013, δεν τυγχάνει
αναλογικής εφαρμογής στην περίπτωση των συμβίων του Συμφώνου Συμβίωσης (του ν. 3719/2008), οι οποίοι τελούν υπό διακριτό νομοθετικό καθεστώς και δεν εξομοιώνονται με τους συζύγους.  Όπως αναφέρεται στη Γνωμοδότηση, δεν παρέχεται έδαφος αναλογικής εφαρμογής διατάξεων της, ισχύουσας για τους συζύγους, φορολογικής νομοθεσίας οι οποίες πρέπει να ερμηνεύονται στενά, αποκλειόμενης της διασταλτικής ερμηνείας ή της αναλογικής εφαρμογής τους στους συμβίους του συμφώνου συμβίωσης.  Επομένως η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι αρνητική, δηλαδή ότι τα πρόσωπα που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης δεν υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Σχόλια