Νομικός Σύμβουλος- Εξωτερικός Συνεργάτης στη Διεθνή Διαφάνεια-Ελλάς

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς αναζητά υποψηφίους, για τη θέση Νομικού Συμβούλου-Εξωτερικού Συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος “INTEGRITY PACTS - Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2” (Σύμφωνο Ακεραιότητας). Το Σύμφωνο Ακεραιότητας (ΣΑ) είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από τη Διεθνή Διαφάνεια για να βοηθήσει την
προσπάθεια των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων, με τη συνδρομή της Κοινωνίας των Πολιτών, να καταπολεμήσουν τη διαφθορά στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Αποτελεί μια διαδικασία που περιλαμβάνει μία συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση (ή την κρατική υπηρεσία) που διενεργεί διαγωνισμό για δημόσια προμήθεια και όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, και με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων θα  παρακολουθήσει  στενά τις διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμού και εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Δικτύου Απορροής Ομβρίων Υδάτων στις Περιοχές Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Ταύρου, Μοσχάτου», με στόχο την εφαρμογή και εκτέλεση του Συμφώνου Ακεραιότητας. Η συμμετοχή της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος θα αποτελέσει πηγή αξιοπιστίας για την ορθή εξέλιξη της διαδικασίας και πηγή πληροφόρησης για την κοινωνία των πολιτών, με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης ως προς τις διαδικασίες διεξαγωγής δημοσίων διαγωνισμών.   
Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες/ελεγκτές θα υπογράψουν σύμβαση συνεργασίας με τη Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος, η οποία θα εποπτεύει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και θα συνεργάζεται στενά μαζί τους. Το κύριο καθήκον των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων/ελεγκτών είναι η εξασφάλιση της εφαρμογής του Συμφώνου Ακεραιότητας και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υποψήφιων αναδόχων και της Αναθέτουσας Αρχής που περιλαμβάνονται σε αυτό. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά (tihellas@otenet.gr) ή ταχυδρομικά (ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΕΛΛΑΣ, Θέτιδος 4, ΤΚ 115-28, Αθήνα), αναγράφοντας στο θέμα του email (ή στο φάκελο) τον τίτλο της θέσης, έως και την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016. Πληροφορίες: tihellas@otenet.gr, mnini@transparency.gr

Σχόλια