Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει κάθε φορά, και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 165,166 & 167 του Ν.3584/2007. Το αντικείμενο της απασχόλησης του θα είναι η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Λυκόβρυσης-
Πεύκης των ΝΠΔΔ & Ιδρυμάτων του Δήμου και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης των ΝΠΔΔ & Ιδρυμάτων του Δήμου, ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τοπικό Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια