Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει κάθε φορά, και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 165,166 & 167 του Ν.3584/2007. Το αντικείμενο της απασχόλησης του θα είναι η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Λυκόβρυσης-
Πεύκης των ΝΠΔΔ & Ιδρυμάτων του Δήμου και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης των ΝΠΔΔ & Ιδρυμάτων του Δήμου, ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τοπικό Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...