Οι αλλαγές στη Διαταγή Πληρωμής στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου
Στο κεφάλαιο Δ του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτός ισχύει μετά το ν.4335/2015, με τον τίτλο «Διαταγές» ρυθμίζεται η Διαταγή Πληρωμής (άρθρα 623-636) και η Διαταγή Απόδοσης της Χρήσης του Μισθίου (άρθρα 637-645). Οι βασικές αλλαγές που επήλθαν στη διαταγή πληρωμής με το νόμο 4335/2015 έχουν ως εξής: Άρθρο 623: Ορίζεται ρητά πλέον ότι η έκδοση διαταγής πληρωμής
από τους δικαστές των πολιτικών δικαστηρίων, προϋποθέτει διαφορά ιδιωτικού δικαίου: «Κατά τις διατάξεις των άρθρων 624 έως 636 μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων, εφόσον πρόκειται για ιδιωτικού δικαίου διαφορά και η απαίτηση, καθώς και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία εκδόθηκε μετά από ομολογία ή αποδοχή της αίτησης του οφειλέτη».
Άρθρο 624 παρ. 2: Δεν ισχύει πλέον το κώλυμα για την έκδοση διαταγής πληρωμής για πρόσωπα που κατοικούν στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής, αλλά έχουν νόμιμα διορισμένο αντίκλητο: «Δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί διαταγή πληρωμής, και αν εκδοθεί είναι άκυρη, αν η επίδοσή της πρέπει να γίνει σε πρόσωπο που η διαμονή του είναι άγνωστη, εκτός αν έχει αντίκλητο νόμιμα διορισμένο, σύμφωνα με το άρθρο 142 ΚΠολΔ».
Άρθρα 631, 632 παρ. 3: Κατ’ εξαίρεση αναστέλλεται, για όσο διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής, η εκτελεστότητα της διαταγής πληρωμής που εκδίδεται κατά προσώπου με άγνωστη διαμονή ή διαμονή στο εξωτερικό. Επιτρέπονται όμως ασφαλιστικά μέτρα: «631 ΚΠολΔ: Η διαταγή πληρωμής αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Κατ' εξαίρεση αναστέλλεται η εκτελεστότητα διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε κατά προσώπου με άγνωστη διαμονή ή με διαμονή ή έδρα στο εξωτερικό όσο διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 632, επιτρέπεται όμως να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 724».
«632 παρ.3 ΚΠολΔ: Με την επιφύλαξη του άρθρου 631 η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής. Το δικαστήριο όμως, ο δικαστής του οποίου εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής, μπορεί, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., να χορηγήσει αναστολή με ή και χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί οριστική απόφαση για την ασκηθείσα ανακοπή. Η αναστολή αυτή δεν εμποδίζει την λήψη ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 724».
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του ν.4335/2015 «η δυνατότητα του δανειστή να προχωρήσει στην εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης ή στην επιβολή συντηρητικής κατασχέσεως δεν επηρεάζεται από τυχόν αναστολή της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής, για όσο χρόνο διαρκεί η προθεσμία ασκήσεώς της και ο οφειλέτης είναι κάτοικος εξωτερικού ή έχει άγνωστη διαμονή, ή για όσο χρόνο δεν επιτρέπεται, λόγω της δικαστικής αναστολής της εκτελεστότητάς της η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτελέσεως. Η προθεσμία και η άσκηση της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής δεν αποδυναμώνουν την εκτελεστότητά της, με εξαίρεση τη διαταγή πληρωμής, που έχει εκδοθεί και επιδοθεί στον αντίκλητο, οπότε η προθεσμία της ανακοπής αναστέλλει την εκτελεστότητά της, για προφανείς λόγους προστασίας του οφειλέτη, που δεν έχει γνωστή διαμονή ή δεν διαμένει στην ημεδαπή».
Άρθρο 632 παράγραφος 1: Η άσκηση της ανακοπής είναι πλέον δυνατή και ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου του τόπου έκδοσης της διαταγής πληρωμής  με κριτήρια καθ’ ύλην αρμοδιότητας με εφαρμοστέα τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ. Όταν η απαίτηση αφορά πιστωτικούς τίτλους, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 622Β, ως ειδικότερη: «Ο οφειλέτης κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωμής έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή, η οποία απευθύνεται στο καθ' ύλην αρμόδιο Δικαστήριο του τόπου έκδοσης της διαταγής πληρωμής. Αντίγραφα των εγγράφων τα οποία αποδεικνύουν την απαίτηση παραμένουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέχρι την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση ανακοπής κατά την παρούσα παράγραφο».
Άρθρο 632 παράγραφος 2: Καθιερώνεται η προθεσμία 30 εργάσιμων ημερών για την άσκηση της ανακοπής, αν η διαταγή πληρωμής έχει εκδοθεί κατά προσώπου άγνωστης διαμονής ή διαμονής στο εξωτερικό: «Η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής είναι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες αν η διαταγή πληρωμής έχει εκδοθεί κατά προσώπου που έχει την διαμονή ή την έδρα του στην Ελλάδα και τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες αν η διαταγή πληρωμής έχει εκδοθεί κατά προσώπου που έχει τη διαμονή ή την έδρα του στο εξωτερικό ή η διαμονή του είναι άγνωστη. Η ανακοπή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ.».
Άρθρο 632 παράγραφος 6: Στην ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής μπορεί πλέον να σωρευθεί στο ίδιο δικόγραφο και ανακοπή κατά της εκτέλεσης, όταν αυτή επισπεύδεται με εκτελεστό τίτλο τη διαταγή πληρωμής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της αντικειμενικής σώρευσης του άρθρου 218: «Με την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής μπορεί να σωρευθεί και αίτημα ακυρώσεως των πράξεων εκτελέσεως, οι οποίες ενεργούνται με βάση αυτήν, αν συντρέχουν και οι προϋποθέσεις του άρθρου 218 ΚΠολΔ».
Άρθρο 632 παράγραφος 7: Ρητά προβλέπεται η απόρριψη της ανακοπής αν ο ανακόπτων δεν λάβει μέρος κανονικά στη δίκη: «Αν ο ανακόπτων δεν λάβει μέρος κανονικά στη δίκη, το δικαστήριο συζητεί την υπόθεση χωρίς αυτόν και απορρίπτει την ανακοπή».

Δείτε τις αλλαγές στο νέο Κώδικα Πολ. Δικονομίας στη στήλη Νέος ΚΠολΔ

Σχόλια