Θέση Δικηγόρου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με κωδικό 5153 και τίτλο: «Έλεγχος και Διαχείριση Ολοκλήρωσης Έργων Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013/ Προετοιμασία έναρξης και Διαχείρισης Έργων νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 - Horizon» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Μαμούρη Ζήση, ζητούνται άτομα για την επιστημονική, διοικητική και οικονομική υποστήριξη του έργου. Μεταξύ
άλλων ζητείται ένα (1) άτομο για τη θέση: Στέλεχος νομικής υποστήριξης Ερευνητικών έργων (Ευρωπαϊκών & συγχρηματοδοτούμενων) -δικηγόρος παρ' Εφέταις. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του ΕΛΚΕ που προκύπτουν από τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται σε 10 ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας και το αργότερο έως και την Τρίτη 12 Απριλίου 2016 και ώρα 15:00. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο της Γραμματείας του ΕΛΚΕ μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, η Επιτροπή Αξιολόγησης ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν και δεν δεσμεύεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Σχόλια