Μικροδιαφορές: Τί άλλαξε στο Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Γράφει ο Γιώργος Καζολέας, Δικηγόρος
Στη διαδικασία των Μικροδιαφορών, αυτό που αλλάζει στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει από 1.1.2016 μετά την τροποποίηση του με το ν.4335/2015, είναι αφενός ότι η αγωγή δεν μπορεί να ασκηθεί πλέον προφορικά (άρθρο 468), αφετέρου καταργήθηκε εξολοκλήρου το άρθρο 472[1] που προέβλεπε τη δικονομική δυνατότητα αντιπροσώπευσης του διαδίκου από συγκεκριμένα πρόσωπα. Ειδικότερα για το άρθρο 468 όπως τονίζεται στην
αιτιολογική έκθεση του νόμου, με την τροποποίηση που επέρχεται στην παράγραφο 1 γίνεται σαφές ότι δεν επιτρέπεται πλέον προφορική άσκηση της αγωγής ενώπιον του ειρηνοδικείου για μικροδιαφορές. Αν και η κατάθεση προτάσεων στις μικροδιαφορές δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νέα διατύπωση του άρθρου 115 παράγραφος 3, σε περίπτωση που ο διάδικος επιλέξει να καταθέσει προτάσεις μπορεί να το πράξει το αργότερο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο.
Η νέα διατύπωση των άρθρων 468 και 469:
Αρθρο 468
1. Η αγωγή κατατίθεται στη γραμματεία του ειρηνοδικείου. Στην αγωγή αναφέρονται, εκτός από τα στοιχεία του άρθρου 216 παράγραφος 1, και τα μέσα για την απόδειξή τους. Οι προτάσεις κατατίθενται το αργότερο κατά τη συζήτηση.
Αρθρο 469
1. Αν κανείς από τους διαδίκους δεν εμφανιστεί όταν εκφωνηθεί η υπόθεση, η συζήτηση ματαιώνεται. Αν απουσιάζει κάποιος διάδικος, η συζήτηση γίνεται και χωρίς αυτόν και οι διατάξεις των άρθρων 271 παράγραφος 3 και 272 παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται. Αν κάποιος διάδικος δικαστεί ερήμην κατά τη διαδικασία των άρθρων 466 έως 471, η απόφαση μπορεί να προσβληθεί με ανακοπή, μόνον αν εκείνος που δικάστηκε ερήμην δεν κλητεύθηκε καθόλου ή δεν κλητεύθηκε νόμιμα ή δεν κλητεύθηκε εμπρόθεσμα για τη συζήτηση ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας
.
Δείτε τις αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στη στήλη Νέος ΚΠολΔ


[1] Το καταργηθέν άρθρο 472 ΚΠολΔ είχε ως εξής: «1. Το διάδικο που δεν παρίσταται ο ίδιος μπορούν να αντιπροσωπεύσουν και ο σύζυγος, οι ανιόντες και οι κατιόντες, οι συγγενείς δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και οι έμμισθοι υπάλληλοί του. Ο σύζυγος θεωρείται πάντοτε πληρεξούσιος και έχει τη δυνατότητα να διορίσει και άλλους πληρεξουσίους. 2. Αν ο εντολέας είναι αγράμματος, το έγγραφο της πληρεξουσιότητας υπογράφεται με εντολή του από τον ιερέα ή το δάσκαλο ή τον αστυνόμο ή το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας. 3. Οι αντιπρόσωποι των διαδίκων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν δικαιούνται καμιά αμοιβή για την εκτέλεση της εντολής». 

Σχόλια