Δικηγόρος για Άσκηση στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

H Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προσκαλεί όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στo γραφείο του Νομικού Συμβούλου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην πρόσκληση στο πρωτόκολλο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της, ήτοι μέχρι την 7η Μαρτίου 2016. Την προσεχή
περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ εκκινεί την 15η Μαρτίου 2016 και λήγει την 15η Σεπτεμβρίου 2016. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε μία (1). Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια